Get Adobe Flash player

 

OD 1 MARCA 2016 ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017!

 

Drodzy Rodzice

 Prywatne Przedszkole "Pinokio" powstało z myślą o zapewnieniu Waszym dzieciom szczęśliwego i radosnego dzieciństwa a jednocześnie wszechstronnego przygotowania ich do życia we współczesnym świecie.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Profesjonalną opiekę oferujemy od poniedziałku do piątku w godzinach:
06:45 - 17:45 - Przedszkole w  Krakowie
      06:45 - 16:45 - Przedszkole w Proszowicach

 Przedszkole pełni również dyżur w jednym miesiącu wakacyjnym.
Zapewniamy Państwa pociechom idealne miejsce do wspaniałej zabawy i nauki, profesjonalną  opiekę rodzinną atmosferę, nieliczne grupy oraz doskonałe warunki lokalowe (nowocześnie urządzone i wyposażone sale w wolnostojącym budynku z ogrodem).

Zapraszamy

 

Koncepcja pracy w Przedszkolu Prywatnym „Pinokio” w Proszowicach

 

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:

Dyrektor – Ewa Rychlik

Nauczyciele: J. Walczak, W. Wiecha, D. Pietras, A. Utylska

Pracownicy: A. Rojewska, D. Kopeć, K. Dulewicz, S. Hołda, A. Radosz

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz określone w wyniku analizy SWOT, mocne i słabe strony pracy przedszkola.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1.             Statucie Przedszkola Prywatnego „Pinokio” .

2.             Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

3.             Programach wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli.

4.         Programie wychowawczo-profilaktycznym.

Atuty przedszkola to:

·         wykwalifikowana kadra,

·         miła, domowa atmosfera,

·         oferta zajęć dla dzieci i rodziców,

·         własny ogród.

 

Dbając o naszych klientów:

1. Doskonalimy nasze umiejętności zawodowe i dbamy o właściwe kontakty interpersonalne.

2. Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań dzieci np. poprzez organizację zajęć dodatkowych.

3.  Proponujemy terapię logopedyczną.

4. Zapraszamy interesujących ludzi np. policjantów, strażaków, leśników, twórców ludowych.

5. Organizujemy wycieczki do ciekawych miejsc.

6. Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, na których mają możliwość obserwować zachowania swego dziecka.

7. Przygotowujemy szereg imprez, uroczystości z udziałem rodziców np. Dzień Mamy i Taty, spotkania opłatkowe, jasełka, Dzień Babci                          i Dziadka itp.

8. Organizujemy "dni otwarte" i zajęcia adaptacyjne.

9. Diagnozujemy potrzeby i oczekiwania rodziców oraz staramy się realizować ich sugestie.

 

Słabe strony przedszkola to:

 

·         konieczność uaktualnienia przepisów prawa wewnątrzprzedszkolnego z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym;

·         brak sformalizowanej Rady Pedagogicznej;

·         brak badania losów absolwentów;

·         doskonalenie działań zapewniających dzieciom możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

·         zaplanowanie ćwiczeń i zabaw do psychostymulacji dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwoju w formie Systemu Wspierania Rozwoju            i Zaspokajania Potrzeb Dzieci.

 

 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu:

 

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i zaspokaja potrzebę poznawania siebie i świata przez działanie i dokonywanie wyborów.

Zapewnia dzieciom rozwój na najwyższym dla nich poziomie, a od aktywności własnej dziecka prowadzimy do aktywności twórczej                                  i kreatywności w życiu.

„Wychowawca musi dać odczuć swoją obecność dziecku, które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło”.

 

 

Maria Montessori

Nasz przedszkolak jest:

 

·         Ciekawy świata;

·         Ufny w stosunku do nauczycieli,

·         Radosny;

·         Aktywnie uczestniczący w życiu przedszkola;

·         Twórczy i samodzielny w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju;

·         Odpowiedzialny i obowiązkowy;

·         Kulturalny i tolerancyjny;

·         Świadomy zagrożeń.

 

 

Model absolwenta naszego przedszkola:

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej wykazuje:

 

·         Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego;

·         Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego;

·         Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;

·         Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość;

·         Umiejętność radzenia sobie z trudnościami;

·         Umiejętność współpracy w grupie,

·         Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

·         Samodzielność i odporność na stres;

·         Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;

·         Umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;

·         Rozumie i przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;

·         Zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;

·         Szanuje przyrodę i środowisko;

·         Nie obawia się występować publicznie;

·         Wykazuje inicjatywę w działaniu i wyraża własne uczucia.

 

Nasze cele w pracy wychowawczo-dydaktycznej:

 

·         Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju;

·         Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem;

·         Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się;

·         Stymulowanie całościowego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym rytmem i tempem rozwoju;

·         Nauka przez aktywne działanie;

·         Włączanie rodziców/opiekunów do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

 

Nasze metody pracy:

 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy: metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

 

 

Do metod tych należą m.in.:

 

·         Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – dziecięca matematyka;

·         Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;

·         Opowieść ruchowa;

·         Gimnastyka ekspresyjna R. Labana;

·         Gimnastyka rytmiczna Kniessów;

·         Pedagogika zabawy KLANZA;

·         Gimnastyka mózgu P. Dennisona;

·         Metoda Dobrego Startu;

·         Relaksacja;

·         Techniki parateatralne, bajko terapia;

·         Zabawy paluszkowe i inne.

 

 

Misja naszego przedszkola:

·         Wspieramy i wspomagamy Rodziców w wychowaniu i kształceniu dzieci;

·         Wszystkim dzieciom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i akceptacji;

·         Zapewniamy rodzinną atmosferę;

·         Nasze dzieci przychodzą do przedszkola z chęcią i z radością;

·         Wspieramy dzieci w rozwoju dając im możliwość odkrywania własnych umiejętności, predyspozycji i zainteresowań;

·         Wiedza i umiejętności jakich dziecko nauczy się w przedszkolu zapewnią mu dobry start w szkole i w życiu;

·         Współdziałamy z rodzicami/opiekunami na rzecz naszych dzieci i przedszkola;

·         Razem świadomie i odpowiedzialnie przygotowujemy dzieci do życia w środowisku społecznym i przyrodniczym, uczymy je szacunku dla siebie, innych i pracy człowieka;

·         Nasi wychowankowie znają i szanują swoje miasto, Ojczyznę i symbole narodowe.

 

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 

·         Proporcję zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz zalecenia i sposoby realizacji działań z podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( na tej podstawie opracowano m.in. ramowy rozkład dnia);

·         Działania zorientowane na dziecko;

·         Aktualną porę roku;

·         Święta i uroczystości;

·         Tradycje przedszkola;

·         Zainteresowania dzieci.

  

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA -  DZIECI STARSZE

 

ZAGOSPODAROWANIE CZASU PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU                                                                                                                                            - zgodnie  z Rozporządzeniem    MEN z dn. 23.XII.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolneg

 

GODZINY

 

ZABAWA

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, SAMOOBSŁUGOWE, ORGANIZACYJNE I INNE

6:45 – 7:50

- zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

 

 

 

7:50 – 8:00

 

- zestaw  zabaw  i ćwiczeń porannych

 

 

8:00 – 8:30

I śniadanie

 

8:30 – 9:00

 

 

 

- zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

 

 

- zabiegi higieniczne

- czynności samoobsługowe

- prace społecznie użyteczne

9:00 – 10:00

 

- różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego w sali lub na powietrzu

 

10:00 – 10:30

II śniadanie

 

 

 

- zabiegi higieniczne

- czynności samoobsługowe

- prace społecznie użyteczne

10:30 – 11:30

Przy niesprzyjającej pogodzie:

- zabawy inspirowane przez dzieci

i nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, twórcze, badawcze, gry i układanki dydaktyczne, wspomaganie rozwoju dziecka, prace społecznie użyteczne

 

- spacery i wycieczki

- obserwacje przyrodnicze

- gry i zabawy ruchowe

- zajęcia sportowe

- zajęcia dodatkowe – religia, angielski

11:30 – 12:00

obiad

 

 

 

- zabiegi higieniczne

- czynności samoobsługowe

- prace społecznie użyteczne

12:00 – 12:25

 

 

 

- odpoczynek, relaksacja, bajko terapia

 

12:25 – 13:25

Przy niesprzyjającej pogodzie:

- zabawy inspirowane przez dzieci

i nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, twórcze, badawcze, gry i układanki dydaktyczne, wspomaganie rozwoju dziecka, prace społecznie użyteczne

 

- zabawy ruchowe

- zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego

- zabawy w piaskownicy

- prace gospodarcze, porządkowe

 

14:00 – 15:00

- zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

 

 

 

15:00 – 16:45

 

 

 

- indywidualne kontakty z dzieckiem

- wspomaganie rozwoju dziecka

- zabawy inspirowane przez dzieci

 i nauczyciela

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI MŁODSZE        

                                                                                                          

ZAGOSPODAROWANIE CZASU PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU                                                                                                                                        zgodnie  z Rozporządzeniem    MEN z dn. 23.XII.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…

 

GODZINY

 

ZABAWA

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, SAMOOBSŁUGOWE, ORGANIZACYJNE I INNE

6.45 -8.30

- zabawy swobodne inspirowane przez dzieci i nauczycielkę,

- wspomaganie rozwoju dziecka

 

 

 

 

8:30 – 9:00

I śniadanie

 

 

 

- zabiegi higieniczne

- czynności samoobsługowe

- prace społecznie użyteczne

9:00 – 10:00

 

- różnego typu zajęcia dydaktyczne

realizowane według wybranego

programu wychowania przedszkolnego

 w sali lub na powietrzu

- spacery i wycieczki;

- zabawy w ogrodzie;

- obserwacje przyrody

 

 

 

10:00 – 10:15

II śniadanie

 

 

 

- zabiegi higieniczne

- czynności samoobsługowe

- prace społecznie użyteczne

10:15 – 11:30

Przy niesprzyjającej pogodzie:

- zabawy inspirowane przez dzieci

i nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, twórcze, badawcze, gry i układanki dydaktyczne, wspomaganie rozwoju dziecka, prace społecznie użyteczne

 

- gry i zabawy ruchowe

- zajęcia sportowe

- spacery i wycieczki

- obserwacje przyrodnicze

 

11:30 – 12:00

obiad

 

 

 

- zabiegi higieniczne

- czynności samoobsługowe

- prace społecznie użyteczne

12:00 – 13.30

 

 

 

 

 

- odpoczynek

  (leżakowanie)

 

 

14.00 – 16.45

Przy niesprzyjającej pogodzie:

- zabawy inspirowane przez dzieci

i nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, twórcze, badawcze, gry i układanki dydaktyczne, wspomaganie rozwoju dziecka,

 

- zabawy w ogrodzie

- obserwacje przyrodnicze

- gry i zabawy ruchowe

 

 

           

 

 

 

Współpraca zespołu nauczycielskiego:

 

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny i zapisane w planie nadzoru pedagogicznego. Zespoły zadaniowe tworzą m.in.: ankiety, programy, zestawienia, sprawozdania, arkusze diagnostyczne, raporty z diagnoz.

 

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 

·         Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;

·         Wszechstronny rozwój dziecka;

·         Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy;

·         Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka;

·         Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa, logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy;

·         Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;

·         Włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola;

·         Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację;

·         Ukazywanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

·          Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

Współpraca z innymi instytucjami:

 

·         Współpraca z placówkami przedszkolnymi w mieście – uczestniczenie w przeglądach, konkursach;

·         Nauczyciele i dzieci 6-letnie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkoły podstawowej;

·         Badanie losów absolwentów placówki – gromadzenie opinii o dzieciach sporządzane przez nauczycieli szkół;

·          Współpraca z teatrami, domami kultury, szkołą muzyczną itp.

 

Celem tej współpracy jest:

 

·         Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci;

·         Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród;

·         Kształtowanie postaw społecznie pożądanych;

·         Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci;

·         Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

·          Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

 

Działania promocyjne przedszkola:

 

·         Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników;

·         Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;

·         Organizacja uroczystości i imprez;

·         Prowadzenie strony internetowej;

·         Dbałość o estetykę otoczenia;

·         Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder);

·         Udział w konkursach i przeglądach i prezentowanie osiągnięć dzieci i nauczycieli.

 

Dalsza praca nad koncepcją:

 

·         Każdy pracownik przedszkola otrzymuje egzemplarz Koncepcji, aby mógł z nią pracować;

·         Każdy nowy pracownik dostaje egzemplarz Koncepcji;

·         Modernizację Koncepcji i zmiany mogą wnioskować wszyscy pracownicy. Zmiany, rozszerzenia nanoszone będą przy udziale całego zespołu pedagogicznego;

·         Raz w roku podejmowana będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek;

·         Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają ich akceptację Koncepcji w głosowaniu jawnym.

 

Zamierzenia do dalszej pracy (2013- 2016):

 

 

·         Dostosowanie prawa wewnątrzprzedszkolnego do aktualnie obowiązujących aktów prawa oświatowego;

·         Planowanie pracy zespołów zadaniowych nauczycieli;

·         Stworzenie wewnątrzprzedszkolnego Systemu Wspierania Rozwoju i Zaspokajania Potrzeb Dzieci;

·         Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt relaksacyjny;

·         Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

·         Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do pracy metodą projektu badawczego (kurs);

·         Kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z innymi placówkami;

·         Przeprowadzenie badania losów absolwentów;

·         Zapraszanie uczniów klas I na spotkanie integracyjne w celu wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji postawy programowej wychowania przedszkolnego;

·         Rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych;

·          Uwrażliwienia pracowników przedszkola i rodziców na potrzeby dzieci związane z ich dysfunkcyjnością – współpraca ze specjalistami  w przeciwdziałaniu powstawania zaburzeń w rozwoju;

·         W miarę potrzeb organizowanie specjalistycznych zajęć terapeutycznych np. korekcyjno-kompensacyjnych, kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

·         Współdziałania z rodzicami w celu zapewnienia dzieciom materiałów i pomysłów do rozwijania aktywności twórczej, założenie w każdej sali kącików projektowych.